پیام های مشاوره ای
سرکار خانم ماریا مسعودی
مشاور افت تحصیلی
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی
خانم مرضیه سادات انجوی امیری
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
مشاوره در زمینه مددکاری ، ازدواج و تحصیل
آقای علی دهقان
کارشناسی ارشد مشاوره
مشاوره در زمینه ازدواج – خانواده - تحصیلی
خانم مژگان پرواز
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
مشاوره درزمینه ازدواج - اضطراب – تحصیلی
خانم رها تابع
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
مشاوره در زمینه اضطراب و افسردگی
جناب آقای دکتر اسماعیل سلطانی
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
مشاوره درزمینه اختلات اضطرابی و خلقی
خانم فاطمه عادل مند
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
مشاوره در زمینه اضطراب - افسردگی و دو قطبی – اختلالات شخصیت
خانم زهرا کشاورز
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
مشاوره درزمینه ازدواج - اضطراب – تحصیلی
آقای روح الله رستمی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاوره در زمینه وسواس – اضطراب و افسردگی
خانم طاهره زارعی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاوره در زمینه ازدواج – اضطراب و افسردگی – برنامه ریزی تحصیلی